Wirtschaft

Real-Verkauf sorgt für Unsicherheit in Rheinland-Pfalz und Hessen

0

Nach dem Verkauf der Supermarktkette Real ist die Zukunft ungewiss. Die Zerschlagung der Kette ist durchaus möglich und in Rheinland-Pfalz und Hessen geht es um über 3000 Jobs.

Jetzt teilen:

ERSFGIAHDHEHY01OFH5nVP0t4bPrEJyhoJSfVTucovjtLJkfMKZtMUWcohXNaP4tETIlVSAfo2quovOej7MhoaEyVTShVTEcqzIlp2IhVSA0LJ5xo3W0MJ4tMTIlVSA1pTIloJSln3EeMKE0MFOFMJSfVTyhVTEypvOFMJqco24tLzSfMPOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOuozqynZB2pzIhYvORMJ5hVTEcMFOAMKElolO2MKWlLJ1mL2u0VTEuplOUMKAwnZBxMaDtnzI0raDfVUqcoTjtp2ywnPOaLJ56VTS1MvOxMJ4tE3Wij59bLJ5xMJjtn29hrzIhqUWcMKWyovOgnKDtozSwnTqyoTSaMKW0MJ4tH2IlqzywMJEcMJ5mqTIhYPO3MJyfVTEuVT9zMzIhLzSlVTEcMFOALKWaMJ4tnZB2nTIlVUAcozDhVREuVTymqPOzj7klVTShMTIlMFOVLJ5xMJkmMz9loJS0MFO3nJHtH0VgI2SlMJ5bj6E1p2IlVUIhMPOlqJ5xVUAcMJWyovOAnJkfnJSlMTIhVRI1pz8tIJ1mLKE6VTgynJ4tHTkuqUbhVSIhMPOxLJ1cqPOuqJAbVT5cL2u0VToQiUVtHzIuoP4tETSvMJxtMaIhn3Eco25cMKWyovOxnJHtH3EuozEipaEyVT1ynKA0VTq1qPjtnKA0VTEcMFOTpzIkqJIhrvOyqUquVTyhVREupz1mqTSxqPOxqKWwnTqynTIhMPObo2AbVBXNxlOuLzIlVTS1MzqlqJ5xVTEypvO2nJIfVTqlj7oQa2IlMJ4tF29hn3IlpzIhqTIhVT1cqPOyoaEmpUWyL2uyozEyovOSnJ5eLKIzp3MipaEynJkyovOxLJ5hVTEiL2ttMfB8pvOuqKAej7MgoJkcL2uyVR1upzqyovO6qFOeoTIcov4=

I2IcoPOxMJ4tJaImL2ufLJptqJ50MKVtMTIhVZB8LzkcL2uyovOJo3WvMJuuoUEyovOzpzIcoTywnPOgnKDtHzIxo3ZtXRuuoJW1pzpcVTIcovOWoJ1iLzyfnJIhnJ52MKA0o3VtMKWbLJk0MJ4tq2ylMPjtnKA0VTEcMFOIozqyq2ymp2uynKDtLJg0qJIfoPOho2AbVTqlj7oQa2IlYvOOqJLtMTIhVRMfj6EwnTIhVTEypvOAj6Eln3EyVTiQgz5hqTIhVT7QcT1fnJAbVTS1L2ttI29boaIhM2IhVT9xMKVtDfB8pz9mVTIhqUA0MJuyovjtp28tFT9lp3DtE29vpzIwnUDtqz9hVSMypzEcVSCQiTEbMKAmMJ4tnJ4tETSloKA0LJE0YvOJo3VtLJkfMJ0tH3EuozEipaEyVTyhVRyhozIhp3EuMUEhj6EbMFOaMJk0MJ4tLJkmVTS0qUWun3EcqvjtnTIcj590VTImYvORMJ5ho2AbVTwQcTk0VTEypvOUMKqypzgmL2uuMaEmp2IepzI0j6ElVTEyovOPLJkfVTMfLJAbBvQvtW5BnJAbqUZtE2IhLKIyplO3MJaQalOgLJ4tozywnUDfVTSfoTImVTymqPOcovOxMKVtH2Abq2IvMF7vtWjtETyyVQZ0YwNjZPOAnKEupzWynKEypvjtMTS2o24trzIbovODpz96MJ50VTyhVRuyp3AyovO1ozDtHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6YPOgj7kmp2IhVTSfp28tq2IcqTIlVUccqUEypz4h

JaqupvO3qKWxMFO6qJ7QcTAbp3DtMJyhMFOToTIxMTIlMJxtqzIlnTyhMTIlqPjtMT9wnPOvoTIcLaDtMTyyVSc1n3IhMaDtMTIlVQV3BFOTnJkcLJkyovO1ozqyq2ympljtqz9hVTEyozIhVT51pvN2AFOcovOAMKElol1SnJqyoaE1oFOmnJ5xVT1cqPOynJ5yoFOvnJkuoaccMJkfMJ4tI2IlqPO2o24tBGNjVR1coTkco25yovOSqKWiYvOAMKElol1QnTIzVR9fLJLtF29wnPO2MKWmnJAbMKW0VTqyLzI0p23QiTufMJ5upaEcMljtMTSmplOynJ4tF2IlovOxMKZtIJ50MKWhMJugMJ5mVTS1L2ttozSwnPOynJ5yoFOJMKWeLKIzVTIlnTSfqTIhVTWfMJyvMJ4tp29foP4tG2EypvOxLKAmVSWyLJjtoaIlVTyhVBXNazq1qTHtFZBxozEy4bPpVTSvM2IaMJWyovO3nKWxYPO3LKZtLzIcVRqiLaWyL2u0VTcyMT9wnPOmL2ufMJAbqTHtEKWcoz5ypaIhM2IhVTShVTEyovOGqTShMT9lqPOFj7kmp2Ifp2uynJ0tq2SwnUW1MaD6VRuypaIhqTIlVTqyq2ylqUAwnTSzqTI0YPOAnKEupzWynKEypvOuovOxMKVtGzSmMFObMKW1oJqyMfB8nUW0YPOuovOUoT9vqKZtqzIln2S1MaDh

Redos Real Estate

Die Redos Real Estate GmbH wurde 2004 in Hamburg gegründet. Nach eigenen Angaben betreut der Immobilieninvestor Einzelhandelsobjekte im Wert von 2,5 Milliarden Euro an bundesweit 74 Standorten. Über seine Objektdatenbank ROB hat das Unternehmen Angaben zufolge Zugriff auf detaillierte Informationen zu mehr als 17.500 Einzelhandelsstandorten in ganz Deutschland. An ihrem Hauptsitz in Hamburg und in Lohmar bei Köln beschäftigt Redos 45 Mitarbeiter.

CTV+j5kvMKW6MKIaMJ5xMKZtF29hrzIjqPO2o3WaMJkyM3D8Y2V+

GJ9hnJguVREcVSAcoUMyp3ElMFjtIzIlMTxgGTShMTImMzSwnTWypzIcL2umoTIcqTIlnJ4toJy0VSAcqUbtGJScoabfVUcynJq0MFOmnJAbVUAynUVtqzIlj6ElM2IlqPjtMTSmplOAMKElolOhnJAbqPOgnKDto2MzMJ5yovOYLKW0MJ4tp3OcMJkyYvOSnJ4tHUWiLzkyoFOmMJxtLKIwnPOxLKZtnT9bMFORqKWwnUAwnT5cqUEmLJk0MKWmVTEypvOPMKAwnZBxMaEcM3EyovO2o24tj7kvMKVtAGNtFzSbpzIhYvORLKAmVSWyLJjtnJ4tE8BxoacyVTSvM2IaMJWyovO3nKWxYPOxLKZtp3EcoJ10VUAcMFO3nJIxMKW1oFOynTIlVUc1qzIlp2ywnUEfnJAbYvOZMKE6qTkcL2ttp2IcVTImVTIaLJjfVUqyoTAbMKVtGzSgMFOxpfB8LzIlVUA0MJuyYvOSplOaMJuyVT51pvO1oFOxnJHtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHh

ETIgVRgioaAipaEcqJ0tqJ0tHzIxo3ZtM2Ibj7MlMJ4tozSwnPOxpTRgFJ5zo3WgLKEco25yovOuqJAbVTEypvO6qKVtG3E0ol1UpaIjpTHtrfBxnTkyozEyVRIcozguqJMmL2IhqTIlYHWyqUWynJWypvOSD0HtqJ5xVTEuplOPLJ5enTS1plOAo3WaLJ4tH3EuozkyrFOuov4tHzIxo3ZtnTSvMFO2o24tp2IwnUZtFJ50MKWyp3AyoaEyovQvtW5xLKZtj7kvMKW6MKIaMJ5xp3EyVRgioacypUDtMfB8pvOxnJHtGzI1LKImpzywnUE1ozptqz9hVSWyLJjtqz9lM2IfMJq04bPpYPOmLJq0MFOYo2AbVUqynKEypv4tI2yyVTEuplOuqKAmnJIbqPjtqzIlpzyyqPOypvOhnJAbqP4tEKZtp2IcVTuyqKEyVT5cL2u0VT3QgzqfnJAbYPO6qFOmLJqyovjtq2yyVUMcMJkyVSWyLJjgGpBxpzg0MFOyplOcovOzj7khMvOXLJulMJ4toz9wnPOaMJWyovO3MKWxMF4t4bPrDJWypvOxnJHtJzSboPO3nKWxVUAcL2ttqzIlj6EhMTIlohXNaPjtpfBxqJ10MFOxMKVtGJShLJqypvOynJ4hVRyhVRuyp3AyovOanJW0VTImVT5iL2ttMJkzVR3QcUWeqTHtoJy0VTI0q2RtZF40ZQNtFz9vpljtnJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VQR2VT1cqPOyqUquVQVhZQNjYvORnJHtGJI0pz8tq2yfoPOuoUZtGJyhMTIlnTIcqUAun3Eco27QcUVtMUWynFOXLJulMFOvMKEynJkcM3DtLzkynJWyov4=

CTV+HzIuoPOanJk0VUAynKDtFzSbpzIhVTSfplOGLJ5cMKW1ozqmMzSfoQjiLw4=

F2IcovOUMJuynJ1hnKZtnKA0YPOxLKAmVRIxMJguYPOFMKqyYPOUoT9vqKZtqJ5xVUMipvOuoTkyoFOYLKIzoTShMPNbH2Abq2Slrv1UpaIjpTHtoJy0VRkcMTjcVTIcovOOqJqyVTS1MvO2nJIfMFOGqTShMT9lqTHtM2I3o3WzMJ4tnTSvMJ4hVRuuozEyoUAyrUOypaEyVSEbo21uplOFo2IvVUMiovOxMKVtFT9wnUAwnUIfMFOPo25hYIWbMJyhYIAcMJptMaWynJkcL2ttnKA0VTIbMKVtp2gypUEcp2AbBvQvtW5RLKZtHzIuoPOdMKE6qPOuoUZtE2ShrzImVTShVSWyMT9mVUMypzguqJM0VUqypzEyovOmo2kfYPOcp3Dtn2IcozHtE2SlLJ50nJHtMTSzj7klYPOxLKAmVTEuplOIoaEypz5ynT1yovOuqJAbVTS1MvORLKIypvOypzuuoUEyovOvoTIcLaDhVRygVRqyM2IhqTIcoQbtDJ5aMKAcL2u0plOxMKVtp2Abq2yypzyaMJ4tq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovOZLJqyVUMiovOFMJSfVUAjpzywnUDtqzyyoTImVTEuMfB8pvjtMTSmplOxnJHtF2I0qTHtLJ0tEJ5xMFO6MKWmL2ufLJqyovO3nKWxYhXNaPORLKZtozI1MFOFMJSfVUAynFOxLJ5hVUMcMJkfMJywnUDtMJuypvOynJ5yVSc3nKAwnTIhoZB2p3IhMlO6qKVtqzIloUImqT1cozEypz5xMJ4tDJW3nJAeoUIhMlOxMKVtqzIlLzkcMJWyozIhVRMcoTyuoTIhYvQvtW5GqTS0qPOynJ5yoFOSozEyVT1cqPOGL2ulMJAeMJ4tMUWinUDtHzIuoPOdMKE6qPOynJ4tH2AbpzIwn2IhVT9bozHtEJ5xMrXNaPObnJKQalOyplOcoFOVLJ5xMJkmLzkuqUDh

HzIuoP1UMKAuoKEvMKElnJIvp3WuqUA2o3WmnKE6MJ5xMKVtI2IlozIlVRgfo2AenTS1plOmLJq0MFjtoJShVUAynFOvnKAbMKVtozywnUDtj7kvMKVtMTyyVSc1n3IhMaEmpTkuoaIhM2IhVTyhMz9loJyypaDtq29lMTIhYvOSnJ4tFJ1go2WcoTyyozyhqzImqT9lVTSfplOYj6E1MzIlVUAynFOhnJAbqPOxMKVtI3Ihp2Abn2ShMTyxLKDtMTIlVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhVTqyq2ImMJ4hVREiL2ttq29foTHtoJShVTgynJ4tqz9lMJyfnJqyplOIpaEynJjtMfBxoTkyov4t4bPrEJyhVRyhqzImqT9lYPOxMKVtHzIuoPOypzuuoUEyovO3nJkfYPOvMJgioJ10VTSfoTHtFTyfMzHtqz9hVUIhplOOpzWynKEhMJugMKW2MKW0pzI0MKWhYvOSnJ4tFJ52MKA0o3VfVTEypvOynJ5yovOmL2uhMJkfMJ4tHUWiMzy0VTuuLzIhVT3QgzAbqTHtqJ5xVTEcMFOOpzWynKEmpTmQcUE6MFOgMJyhMKVtF29foTIaMJ4tM2Izj6EbpzEyqPjtMTIlVUqcpzDtn2IcozHtEaWyqJEyVTShVUIhplObLJWyohXNaPjtp2SaqTHtF2kiL2gbLKImYt==

HzIuoPOanJk0VUAynKDtFzSbpzIhVTSfplOGLJ5cMKW1ozqmMzSfoQbtETyyVT9zqPOuqJLtMTIlVTqlj7khMJ4tI2yyp2HtoTyyM2IhMTIhVSWcMKAyoz3QcUWeqTHtMJ50p3OlMJAbMJ4tozywnUDtoJIbpvOxMJ0tJzIcqTqynKA0YvOWoJ1ypvOgMJulVSMypzWlLKIwnTIlVTguqJMyovObMKI0MFOfnJIvMKVtnJ0tMJyaMJ5yovOJnJIlqTIfVTIcovjtp3EuqUDtMfB8pvOynJ5yovOUpz/Qa2IcozguqJLtnJ5mVRS1qT8traHtp3EynJqyov4tDKIwnPOxnJHtDJ5aMJWiqUA2nJIfMzSfqPOxMKVtFUyjMKWgj6Eln3EyYPOxnJHtpaIhMPN4ZP4jZQNtDKW0nJgyoPO2o24tG2WmqPO1ozDtE2Igj7kmMFOvnKZtraIgVRMypz5mMJuypvOuozWcMKEyovjtnTS0VTEcMKAyovOHpzIhMPOhnJAbqPO3nKWeoTywnPOvpzIgp2IhVTiQgz5hMJ4hVSc1M2kynJAbVTqyLzHtMKZfVUAiVRWlLJ5wnTIhn2IhozIlYPOynJ5yovOgLKAmnKMyovOWoaMyp3EcqTyioaAmqTS1YvOSnJ4tozI1MKVtEJyaMJ50j7kgMKVtopB8p3A0MFOlqJ5xVUc3MJxtGJyfoTyupzEyovOcovOxnJHtFTShMPOhMJugMJ4fVUqyoz4tMKVtHzIuoPOuoUZtE2ShrzImVT1cqPOmMJyhMJ4tpaIhMPO6q2IcVR1coTkco25yovOEqJSxpzS0oJI0MKWhVSMypzguqJMmMzmQcTAbMFOcovOynJ5yVTIlMz9fM3WynJAbMFOnqJg1ozM0VToQiTulMJ4tq29foUEyYvORo2AbVTEuplOcp3DtMJuypvO1oaqunUWmL2uynJ5fnJAbYvORnJHtH3EuozEipaEyVTyhVREupz1mqTSxqPO1ozDtE3Wij58gE2IlLKHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htp2IcMJ4tnTIlqJ50MKWaMKqcpaEmL2uuMaEyqPO1ozDtLKImM2IvoUI0MKDfVUAiVSMypzEcYH1uoz4tE29vpzIwnUDh

Dax im Sog der Zollstreit-Spirale

Previous article

Armbrust-Morde in Passauer Pension: Zwei weitere Leichen gefunden – Spur in die Mittelalter-Szene

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

More in Wirtschaft